Home

Biosféra ekologie

pomoc při výuce ekologie. BIOSFÉRA - soubor živých částí všech suchozemských a vodních ekosystémů na Zemi - pokud chceme zahrnout i část neživou, jedná se o biogeosféru - globální ekosystém Země-sahá až do výše 12 km, kde se ještě pravidelně nalézají bakterie a spory hub- spodní hranice zasahuje běžně do hloubek asi 5 m na souši a 11 km v oceánec Biosféra a země jako živý organismus. Některá náboženství nebo učení hovoří o planetě Zemi jako o živém organismu. Známá je například teorie Gaii, která říká, že biosféra je sama o sobě živým organismem. Tuto teorii razil vědce James Lovlock v 60. letech minulého století Biosféra je sféra s vhodnými podmínkami pro život na Zemi, jeden z nejvýznamnějších článků fyzickogeografické sféry Země. Biosféra zahrnuje i část ostatních sfér: litosféry a pedosféry (povrch a podpovrchové části Země), hydrosféry (světový oceán a vody pevnin), atmosféry (spodní vrstva) a kryosféry (t. j. část litosféry a hydrosféry, kde se více než 2. Biosféra. Rostlinný obal země Biogeografie - rozšíření rostlin a živočichů Ekologie - nauka o životním prostředí Biocenóza - společenstva, ustálený soubor rostlin a živočichů a vzájemné vztahy mezi nimi Geobiocenóza - ekosystém, ustálený soubor rostlin a živočichů a jejich vztah k Ž

Co je biosféra? Biosféra, ekosféra, superekosystém je živá část krajinné sféry, tj. část zemské kůry, hydrosféry a atmosféry, ve které se vyskytují živé organismy. Horní hranici biosféry tvoří troposféra (asi 11 km nad povrchem Země), dolní hranici nejhlubší oblasti oceánu (asi 11 km) Biosféra a člověk. Charakteristika o územní rozvoj a plánování probíhající na základě poznatků krajinné ekologie. Další zdroje o tomto tématu naleznete zde: Globální problémy lidstva 1) Zdravotnictví,války 2) Urbanizace,Ekologické problémy 3 Bio e-shop a obchod s více jak 3000 položkami skladem. Nabízíme biopotraviny, doplňky stravy a zdravé výživy, ekodrogerie. Široký výběr čajů, minerálů, doplňk

Ekologie a životní prostředí - Biosféra, typy krajin

→ekosystémy → biosféra Tři úrovně ekologie Autekologie Část ekologie, která studuje vztahy mezi jedincem a jeho prostředím Jak na organismus působí jeho biotické a abiotické prostředí a jak na ně působí organismus Studuje vlivy všech činitelů na životní projevy organismu (fyziologická ekologie) Př Ekologie je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem (2. polovina 19 století, Ernst Haeckel, jako samostatný vědní obor se rozvíjí až ve 20. století) Biosféra je globální ekosystém tvořený všemi ekosystémy na Zemi Ekologie a ochrana přírody‎ > ‎ Biosféra. soubor živých částí všech ekosystémů. biosféra. Mezi pastevně kořistnické potravní řetězce . nepatří. tráva - hraboš - poštolka. řasy - perloočky - ryby - člověk. zelené rostliny - králík - liška. zbytky rostlin a živočichů - houby - bakterie. K neobnovitelným zdrojům energie patří. dřevní hmota. vítr. voda. fosilní paliva.

PPT - Základy ekologie PowerPoint Presentation, free

Ekologie - pojmy • abiotické : ~ podmínky ( faktory ) - podmínky prostředí určené neživou složkou prostředí ( klima, složení půdy) • acidofilní : ~ organismy - vyskytující se na kyselých půdách ( vřes, azalky ) • adaptace : přizpůsobení se prostředí • afotická : ~ vrstva vody - neprosvětlen Ekologie další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: biosféra, vegetační pás, biom, vegetační stupeň. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Kombinované: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: odborné vzdělávání. biosféra - (z řec. bios = život; sphaira = koule) - termín, který zavedl v r. 1875 E. Suess a rozvinul V. I. Vernadskij a který v podstatě znamená zemský obal obsahující život.Mocnost b. se pohybuje od největších mořských hloubek (více než 11 km pod hladinou) do atmosféry (do výše asi 12-18 km), přičemž na souši sahá max. do hloubky 4 km. Podle E. P. Oduma. Video základních ekologických pojmů. Podřízené stránky (10): Abiotické faktory prostředí Biosféra Ekosystém Historický vývoj vztahů člověka a prostředí Konflikt člověka se životním prostředím Ochrana přírody Organismus a prostředí Populace Problémy životního prostředí a jejich řešení Společenstva, biom

Organismy, společenství, ekosystémy, biosféra Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody - biotou.Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.. Pro rostliny se někdy používá i pojem ek Organismy, společenství, ekosystémy, biosféra. Nacházíte se zde: Univerzita Hradec Králové » Portál cestovního ruchu » Multimediální strukturované učební texty » Modul ekologie a environmentalistika » Ekologie » Organismy, společenství, ekosystémy, biosféra. Otázky k tématu Měl prokázat, že lidstvo může kolonizovat jiné planety. Že dokáže přežít v uzavřeném ekosystému, neprodyšně odděleném od okolí. Že v něm zvládne najít harmonii. Arizonský projekt Biosféra 2 v roce 1990 fascinoval, byl směsicí sci-fi i ekologie, reality show, vědy, hippie sentimentu i konzervatismu. Ztroskotal BIOSFÉRA = všechny živé organismy na Zemi BIOTOP = stanoviště (životní prostor) druhů; oblast, ve které se organismus může stravovat, pohybovat, rozmnožovat EKOTON = přechodné stanoviště mezi dvěma ekosystém

Slovo EKOLOGIE je staré jen asi sto padesát let. Označuje mladou vědu, která se snaží poznat jemné předivo života a na vysoké vědecké úrovni moderní civilizace najít cestu k nové harmonii člověka s přírodou. Její dosavadní poznatky i jí odhalené problémy vykládá srozumitelně veřejnosti.. Biosféra je. EKOLOGIE Seminářz biologie Ekologie - náplňtematického celku 1. Ekologie jako vědní disciplína 2. Základní ekologické pojmy 3. Organismus a faktory prostředí 4. Populační ekologie 5. Ekologie společenstev 6. Ekosystém 7. Biomy a biosféra 8. Vliv člověka na krajinu 9. Ochrana přírody a krajiny 10. Etoekologie. Ekologie jako věda 14/3 úrovně studia jedinec populace společenstvo ekosystém biosféra krajina Campbell biology 10ed (Reece JB, Urry LA, Cain ML, Wasserman SA, Minorsky PV, Jackson RB, Pearson Education, 2014, ISBN 978--321-77565-8 Na této stránce se stále pracuje a bude týdně aktualizována. Nejdříve doporučuji si přečíste něco o Pedosféře, Atmosféře, Hydrosféře, Biosféře. Zde jsem pro Vás sehnala pomůcku, která Vám pomůže lépe pochopit něktéré výrazy, které ekologie běžně používá Napsal Jana Poncarová datum Srp 8, 2016 rubrika Ekologie | 0 komentářů. Živý obal země neboli biosféra. Tvořená je vším, co je na Zemi živého, ať už to jsou organismy, mikroorganismy, živočichové nebo rostliny. Pro biosféru je důležité udržení rovnováhy, jen tak může dobře fungovat. Souvisí proto s ekologií a.

• vycházejí učebnice Obecné ekologie (Odum 1977, česky) • 60.-80. léta: • 1980-: vznik a vzestup krajinné ekologie a konzervační ekologie Mezinárodní programy ekologického výzkumu Mezinárodní biologický program (IBP) program Člověk a biosféra (MAB) Mezinárodní program geosféra-biosféra (IGBP), od r. 198 Co je námětem - obsahem produkční ekologie Vztahy k speciálním tématům ekologie a biologie Zdroje a podmínky Fyziologie a biologie organizmů vč. evoluce Růst a vztahy v populacích - populační ekologie Potravní ekologie a vztahy ve společenstvech Vztahy a procesy na úrovni ekosystému a biomu Metodiky sběru informací od jedince po bio Obecná ekologická pravidla [editovat | editovat zdroj] Liebigův zákon minima [editovat | editovat zdroj]. Jedná se o jedno ze základních ekologických pravidel, které bylo formulováno už v roce 1840. Říká, že život a růst organismů je limitován tím prvkem, kterého je nedostatek (je v minimu).Například pro růst rostlin jsou nejdůležitějšími prvky N, P a K. Draslíku.

Biosféra a její členění. Biologie / SŠ 4. ročník. 2 2 Ekologie. 28,- CZK Detail Začít. Buněčná stavba. Biologie / ZŠ2 6. ročník. 1 3 Buňka. ZDARMA Detail Začít. Buněčná stavba a fyziologie buněk, rozmnožování buněk. Biologie / SŠ 1. ročník. 2. Biosféra ekologie Z matečné rostliny uřízneme (můžeme i ulomit) řízek dlouhý okolo až 12. Tenura nemusí mít jen dlouhé , tmavozelené a špičaté listy, které jsou známé pod škodolibým označením . Rostliny do konce podzimu spolehlivě zakoření , přes zimu dostatečně. Dobrý dem, mám již dlouho keřík bílé pivoě. Biosféra - soubor všech ekosystémů na planetě ( = živý obal země) Biota - souhrnné obecné označení pro živé i vymřelé organismy; Biotop - prostředí, v němž se nachází biocenóza; Ekologická valence - rozmezí životních podmínek, v nichž je daný druh schopen existenc

o ekologie - vztah člověka a přírody • rostliny podle nároků: o na teplo - teplomilné, chladnomilné o na světlo - světlomilné o na vodu - vodní, vlhkomilné, suchomilné o na dusík - nitrofilní (kopřiva, černý bez) o na vápník - kalcifilní (protěž alá) o na kyselé půdy - acidofilní (vřes, borůvky. Biosféra je veškerý prostor na Zemi, kde se vyskytují organismy (soubor všech suchozemských i vodních ekosystémů). Probíhá zde celkový oběh látek a v průběhu milionů let se zde ustálila přírodní rovnováha. Zásahy do těchto oběhů látek jsou nebezpečné pro život na naší planetě tropický pás vlhký (tlaková níže) o 10°z.š. o 2000 - 3000 mm/rok --> mohutné řeky (Amazonka) o vegetace: tropický deštný les (patra lesa: bylinné, keřové, stromové

Ekologie totiž není v ědou o životním prost ředí, i když s ní souvisí. která je obývána živými organismy se nazývá biosféra . I když nejbohatšími a nejrozmanit ějšími částmi biosféra jsou ty na zemském povrchu v m ělkých P ř. Biosféra, jako živá část planety, místo výskytu živých organismů různého původu i stavby těla a různých ekologických vlastností, zasahuje do většiny dalších zemských obalů. Ekologie, jako specifická vědní nauka, se pak interakcí živých soustav a jejich prostředí začíná zabývat až od jistých vyšších. Ekologie II 6. Ekologie souše Doporučená literatura Prach K., Štech M. a Říha P.: Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, Praha 2009. Sedlag U.: Zvířata na zeměkouli. Panorama, Praha 1986. Život na Zemi BIOSFÉRA - část povrchu Země s výskytem organismů, rovněž náhodného

Biosféra - ekolid.c

Magazín zdraví Vztahy Ekologie Člověk a biosféra I. Člověk a biosféra I. Populační exploze a důsledky šíření moderních technologií změnily jemnou rovnováhu našeho životního prostředí. Atmosféru ničí oxid uhličitý a do půdy pronikají znečišťující látky, a to do velmi znepokojivé míry.. Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz

Biosféra - Biologie - Referáty Odmaturu

Základy ekologie Základní ekologické pojmy Ekologie věda, která studuje vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem Biotop místo, ve kterém daný organismus žije, a které organismu poskytuje podmínky pro jeho život Biosféra soubor všech ekosystémů na Zem EKOLOGIE A GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA 1.)EKOLOGIE Slovo EKOLOGIE je staré jen asi sto padesát let. Označuje mladou vědu, která se snaží poznat jemné předivo života a na vysoké vědecké úrovni moderní civilizace najít cestu k nové harmonii člověka s přírodou Jak biotické, tak abiotické faktory jsou důležitými složkami ekologie, protože mohou ovlivnit to, jaké organismy žijí v určitých prostředích, distribuci těchto organismů a počet organismů, které tato oblast může podporovat. Biosféra. Biosféra, kterou poprvé vytvořil geolog Eduard Suess, odkazuje na veškerý život na Zemi

Biosféra - zeměpis, online sešit

 1. Biosféra, tok energie, koloběh vody. Materiály: Základy ekologie- Kvasničková, str.41, Ekologie a ŽP, str.9, Ekologie pro gymnázia str. 65 . Biosféra je celý oživený povrch Země, světový (globální ekosystém). Tvoří ho soubor suchozemských i vodních ekosystémů, včetně těch, které přetváří a utváří člověk.V.
 2. Biosféra - Historie editací ''B.'' se zabývá především tzv. ''globální ekologie'' a [[ekologie člověka]] (resp. jeden její směr), ale stále více vstupuje i do s-gie, kde představuje netradiční způsob uvažování o společnosti jako součásti širšího komplexu života jako takového. V této souvislosti pojem ''b.
 3. imem a maximem). Ekologická valence může být úzká nebo široká. Mezi druhy s úzkou ekologickou valencí patří tzv. bioindikátory.
 4. Ústav ekologie lesa byl založen jako vědecké pracoviště na konci roku 1969. Založení ústavu (původní název Katedra pro Mezinárodní biologický program) vyplynulo z potřeby studia struktury a produkce přírodních systémů na Zemi v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP (International Biological Programme)
 5. Biosféra Biodiverzita Teplo Světlo Půda Záření Vzduch (vítr) Ekologie se zabývá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Znalost a respektování těchto vztahů a ekologických zákonitostí je základem správné myslivecké péče o zvěř, která je součástí přírodníc

Co je biosféra - Sweb

 1. Otázka: Ekologie Předmět: Biologie Přidal(a): karasek13 Vymezení vědy- zkoumá vzájemné vztahy mezi org. navzájem a mezi org.a prostředím. Základní.
 2. Biosféra •je to živý obal Země, tedy organismy •všechny živé organismy jsou závislé na okolním prostředí-na podnebí, jiných organismech •svému prostředí se přizpůsobujíale také ho svou přítomností ovlivňují •vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím studuje ekologie
 3. Otázka: Ekologie Předmět: Biologie Přidal(a): M Zabývá se organismem a jeho obydlím Ekolog Haeckel → stanovil pravidla Nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich životních prostorách Rozdělení - Autekologie - zabývá se jednotlivými druhy Synekologie - zabývá se více organismy Populační ekologie - studuje populace Ekologie společenstev - studuje.
 4. EKOLOGIE - věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy navzájem a mezi organismy a neživou přírodou - ochrana přírody. BIOSFÉRA - je celá svrchní částzemského povrchu osídlená organismy - všechny ekosystémy na Zemi. 1. JEDINEC - jeden konkrétní zástupce určitého druh
 5. Ekologie lokality osídlení mikroorganismy Biosféra -největší heterogenní systém živých organismů na Zemi M.Sedlářová & J. Medková (KB PřF UP) 2010. Mikrobiální populac
 6. Ekologie poskytuje vědecký základ pro řešení ekologických programČlověk a biosféra (MAB) Mezinárodní program geosféraMezinárodní program geosféra--biosféra biosféra (IGBP), od r. 1986 Komplexní ekologický výzkumvyžaduje účast řady specialistů -geologů

29. Biosféra a člověk - Biologie pro všechn

Ekologie (autor Zuzanka) <3. 19. 2. 2011 biosféra- základní funkční jednotka přírody- tvořen biocenózou a jejím biotopem. Rozdělení organismů: Autotrofní - výroba org. Látek z anorganických heterotrofní - musí přijímat org. Látky. Co je ekologie? Je to věda, která zkoumá vzájemné vztahy mezi živými organizmy a prostředím. Jako samostatná věda se profiluje až od počátku 20. století. Jedná se o mezioborovou vědu, která vychází z: botaniky, zoologie, fyziologie, chemie, fyziky, geologie, geografie, meteorologie, klimatologie a jiných věd. Zabývá se Učební text ke stažení Rozšířený text obsahující řadu zajímavých doplňujících článků z ekologie a příbuzných oborů.Vhodný i jako námět pro referáty. ekologie.doc (6,9 MB) Zkrácený text obsahující učivo vyplývající ze ŠVP. ekologie zkrac.doc (813 kB Vznik teorie a její principy [editovat | editovat zdroj]. Teorii ostrovní biogeografie formulovali v roce 1963 ekolog Robert MacArthur a zoogeograf Edward Wilson. Při studiu tichomořských ostrovů si MacArthur a Wilson všimli dvou zásadních jevů: Velké ostrovy mají více druhů než malé a ostrovy blízké k pevnině mají více druhů než ostrovy izolované Zaměření ekologie • Vlivy prostředí na organismy a obráceně • Časoprostorové změny aktivity, početnosti a výskytu • Vzájemné vztahy na úrovni jedinců, populací, společenstev • Biosféra + monotop + demotop + ekotop × biotop + bioregion + zemský povrch = monocén = democén = ekosystém = ekosysté

Biosféra.cz Biosfera.c

EKOLOGIE = věda, která zkoumá vztahy mezi organismy a jejich prostředím (neživou přírodou) a vztahy mezi organismy navzájem-patří mezi základní biologické disciplíny, ale zároveň využívá poznatků dalších věd - např. Biosféra - otázka ze zeměpisu Vyhledávání: biosféra Zobrazuji 1 - 20 z 22 pro vyhledávání: 'biosféra' , doba hledání: 0,10 s. Počet výsledků na stránku 20 40 60 80 10

 1. Biosféra 2 byl projekt, který měl vyzkoušet možnost přežití lidstva v umělé biosféře. -český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje obsahuje desetitisíce pojmů z ekologie, lesnictví, environmentálního managementu, indikátorů rozvoje, změny klimatu, ochrany vod a ovzduší a.
 2. PORT → Ekologie Spojení s vědou ze všech stran. Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských obor
 3. PORT → Ekologie → Exotické invaze Spojení s vědou ze všech stran. Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských obor
 4. Náměty do výuky a aktivity pro práci během celku Biosféra, více prostoru je věnováno poušti. Ekologie, enviromentální vých. Fyzika Hudební výchova ICT koord., metodik, správce Informatika, programování, CAD.
 5. Ekologie je p řírodní v ěda, zabývající se studiem vzájemných vztah ů mezi organismy a jejich prost ředím, p řípadn ě mezi organismy navzájem. Biosféra - je část planety Zem ě, která je osídlená živými organismy. Zahrnuje část atmosféry (plynný obal Zem ě), povrch litosféry (zemský povrch, je ozna čována.
 6. Základy ekologie a environmentalistiky. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Katedra biologie a environmentálních studií. Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy . Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy . Základní ekologické pojm
 7. Zaměření ekologie • Vlivy prostředí na organismy a obráceně • Časoprostorové změny aktivity, početnosti a výskytu • Vzájemné vztahy na úrovni jedinců, populací, společenstev • Biosféra + monotop + demotop + ekotop × biotop + bioregion + zemský povrch = monocén = democén = ekosystém = ekosystém = zemský.

Ekologie a životní prostředí - Základní ekologické pojmy

Kategorie: Ekologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce v souvislém, velmi nepřehledném textu, seznamuje se základními ekologickými pojmy.Definuje např. biologii, ekosystém, ekologii, i různé formy diverzity apod Všechny organismy žijící na Zemi a životní prostředí, které je obklopuje, tvoří sféru která se nazývá biosféra. Ekologie studuje veškeré procesy odehrávající se v biosféře. Tyto jsou samozřejmě spojené s procesy v neživé části prostředí Biosféra - ekosystém, tok energie v ekosystému, potravní řetězce, biomy, člověk a prostředí, chráněná území, ochrana životního prostředí. na souši 99,2 % biomasy tvoří rostlinyv mořích 93,7 % biomasy živočichové Potravní ekologie Potravní vztahy v ekosystémech vyjadřuje ekologická potravní pyramida. Magazín zdraví Vztahy Ekologie Člověk a biosféra II. Člověk a biosféra II. Atmosféra obsahuje přibližně 0,03 % oxidu uhličitého a 0,0002 % metanu. Tato nepatrná množství takzvaných skleníkových plynů spolu s dalšími látkami pohlcují infračervené záření odražené od povrchu Země a brání mu uniknout do vesmíru • BIOSFÉRA = souhrn všech světových ekosystémů • BIOM = soubor podobných ekosystémů (v zeměpise jako vegetační pásy: trop. Deštný les, pouště, savany) • RELIKT = zbytkový organismus (glaciální relikt - organismus typický pro jinou dobu, jiný předešlý vývoj), Slovensko - protěž alý roste v Tatrách.

PPT - Co je EKOLOGIE? PowerPoint Presentation, free

Biosféra - Biomach, výpisky z biologi

kolonie prostoru biosféra 2 — Stock Fotografie © woodkern

Česká společnost pro ekologii je nezávislé občanské sdružení, které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií. ČSPE se zabývá ekologií ve smyslu původní definice oboru jako studia interakcí mezi živými organismy, neživým prostředím a mezi sebou navzájem, od úrovně jedince přes populace. Ekologie - nezbytné vodní prostředí rozmnožování (naši obojž.) x dočasné smáčení vajíček x nošení vajíček na zádech ve zduřelé pokožce. Ekologie. o jde o tyto případy: 1. během denního spánku klesá teplota hmyzožravých netopýrů. Ekologie - Převážně mořští, ale existují i sladkovodní druhy

Ekologie - pojmy - Sweb

 1. ima znamená Čtyři hlav.procesy probíhající v ekosystému Co je to mutualismus Koevoluce Hlavní komponenty biotické.
 2. Ekologie a ochrana přírody. o Člověk a biosféra (M & B, 1971) - UNESCO, ekologická výchova veřejnosti. o Úmluva o mokřadech mezinárodního významu (Ramsar 1971) o Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými volně žijícími druhy fauny a flóry (CITES, Washington 1973) o.
 3. Ekologie je exaktní přírodní věda a s některými jejími pojmy a zákony se seznámíte v prvních kapitolách. Environmentalistika stojí na pomezí přírodních a sociálních věd a zabývá se životním prostředím nejen z přírodovědného hlediska, ale také jeho sociálními aspekty
 4. Ekologie je v ěda, která se zabývá studiem vzájemných vztah biosféra = soubor všech ekosystém ů na Zemi, část Zem ě obývaná živými organismy Abiotické složky prost.
 5. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 6. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 7. Zkouškové otázky z toxikologie a ekologie: 1. Toxikologie, její význam a místo mezi ostatními vědami. 2. Otrava (intoxikace), její projevy, účinky jedů na organismus. 3. Toxicita a riziko. Vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi látky a rizikem. 4. Účinky jedů v závislosti na dávce a koncentraci. 5

Úlohou tohoto předmětu je seznámit studenty se základy fungování biosféry - vysvětlit základní pojmy (biosféra, ekosystémy, životní prostředí, ekologie), vysvětlit toky hmoty a energie, popsat jednotlivé složky biosféry a jejich nepostradatelné funkce pro existenci života.Dále je úkolem tohoto předmětu poukázat na způsoby a mechanizmy poškozování jednotlivých. Člověk a biosféra • aplikace ekologických zákonitostí na lidskou populaci a ekosystémy, které jsou pod vlivem člověka •změny globální lidské populace - char. dlouhé období s přírůstkem > 2 %, ohromná biomasa • vysoká potřeba energie - obnovitelné X neobnovitelné zdroj Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Dále prodáváme globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě. Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních principech souvisejícími s oborem ekologie, o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými.

Ekologie a životní prostředí - Biosféra, typy krajiny

Biosféra - vegetační pásy a vegetační stupně - Digitální

-biosféra -migrační překážka -krajina -krajinný ráz •opatření -územní plánování dopravy, dopravní politika -volba trasy, druhu dopravy, omezení ind. dopravy -opatření pro zmírnění dopadů (protihluk. stěny, mig. koridory Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět: Základy ekologie Ročník: 1. Autor: Ing. Jiří Franc Ověřeno ve výuce dne: dd. mm. rrrr Třída: 1.E VY_32_INOVACE_018 Česká lesnická akademie Trutnov, střední škola a vyšší odborná škola Detail předmětu. Základy ekologie_K. FCH-BCA_ZEK Ak. rok: 2011/2012 Ak. rok: 2011/201 Integrální ekologie že biosféra nemá sama o sobě hodnotu a získá ji pouze umělou transformací konzumující humanity, která ji promění v prostředek své moci a svého štěstí. Ekologisté, kteří se nacházejí na levicové straně politického spektra, a kteří na to mají právo, by měli rozpoznat, že levicovost.

Ekologie je pojem odvozený od řeckého slova oikos čili domácnost nebo také životní podmínky. Jde o vědu zasahující do mnoha oblastí a disciplín, která se snaží vysvětlit interakci mezi organismy, jejich vztahy a výměnu energií a materiálů s okolím i vzájemnou přizpůsobivost. Zkoumá také biodiverzitu v kontextu prostředí, čili bohatost života v daném. BIOSFÉRA. živý obal Země (veškeré organismy na Zemi) organismy vytvářejí společenstva. společenstvo všech organismů na určitém místě = biocenóza, rostlinstvo = fytocenóza, živočichové = zoocenóza ekosystém = soubor všech organismů, neživých složek a vztahů mezi nimi. ekologie = věda o vztazích mezi organismy navzájem a organismy a okolí

Biosféra - Sociologická encyklopedi

 1. áře EKOFILMu 90 Issue data: Ostrava : Ekofilm, 1991 Phys.des. 101 s. ISBN: 20 Note: 34925 Subj. Headings: biosféra ekologie Form, Genre: sborníky UDC: 57 Country: Česko Language: Czech Copy count: 1, currently available 1 Database: Naučná literatur
 2. biosféra/ekologie/parametr ekologický/bilance látková hydrosféra/tok vodní/potok vliv/vliv na prostředí životní/znehodnocení prostředí životního/degradace půdy/acidifikace půd
 3. • Počátek Ekologie v 19.století (Ernst Hackel)- hospodářství přírody • Není nauka o ochraně přírody ani naukou či hnutí za ochranu životního prostředí • Podle zaměření ekologie krajiny, lesa, produkční ekologie, ekologie rostlin, živočichů • Autekologie, populační ekologie (demekologie), synekologi
 4. Property Value; prop-cs:wikiPageUsesTemplate dbpedia-cs:Šablona:Commonscat; dbpedia-cs:Šablona:Frekventovaná_kategorie; dbpedia-cs:Šablona:Hlavní_článek.
 5. Pedosféra a biosféra Pedosféra je půdní obal Země, který vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organismů za účasti vzduchu, vody a slunečního záření. Pedosféra leží na styku s litosférou, atmosférou, hydrosférou, biosférou a socioekonomickou sférou, které podmiňují pochody vedoucí k její.

Ekologie a ochrana přírody - Biomach, výpisky z biologi

Organismy, společenství, ekosystémy, biosféra

ECO - FARMČLENKY A ČLENOVÉ SUK – Stínová uhelná komise
 • Niantic.
 • Útulný domov eshop.
 • Kružnice vepsaná postup.
 • Zhoubný nádor v ústech.
 • Povlečení hvězdy bavlna.
 • Střední školy chomutov.
 • Zhotovení základové desky.
 • Windows 9 download.
 • Dph reklama.
 • Nízkokalorické tyčinky.
 • Konvertor pdf do wordu.
 • Didaktický test nj 2017.
 • Andělská čísla 6666.
 • Terasová prkna plzeň.
 • Dřín jarní prodej.
 • Blýskavka kdy stříhat.
 • 5 seconds of summer valentine mp3.
 • Cien day cream q10 eshop.
 • Pravdepodobnost dedicnosti schizofrenie.
 • Whirlpool trouba oprava.
 • Žš červené domky.
 • Kalkulačka převodů.
 • Linda evangelista 2017.
 • Tesařík.
 • Amoniove rezy.
 • Humidor zvlhčovač.
 • Podepsat pdf.
 • Rozsviceni obrazovky pri oznámení.
 • Johannes eckerström.
 • Dějiny udatného českého národa reformy marie terezie.
 • Minecraft crafák.
 • Prodam pager.
 • Hemopoeza.
 • Alsaský ovčák.
 • Pvc lino obi.
 • Canesten intim gel dr max.
 • Bungalov 4 kk cena.
 • Ve kterém městě a kdy se narodil první prezident české republiky.
 • The voice france 2017.
 • Tipy na fotky na instagram.
 • Chaozz merch.