Home

Může pojišťovna nahlížet do zdravotnické dokumentace

Nahlížení do lékařské dokumentace. Po nahrazení zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování došla úprava o poskytování informací a s ním spojeného nahlížení do lékařské dokumentace úpravy právě ve zmiňovaném zákoně. Kromě tohoto zákona však lze čerpat ještě z Listiny základních práv a. Pacient má právo nahlížet do své dokumentace nebo si pořizovat její výpisy či kopie. Může to udělat kdykoliv za přítomnosti lékaře nebo jiného pověřeného pracovníka. Když se náhodou stane, že poskytovatel nedokáže zájemci nahlížení do zdravotnické dokumentace zajistit, musí pořídit její kopii Nahlížet a pořizovat si kopie zdravotnické dokumentace může sám pacient. Nahlížení by mělo probíhat za přítomnosti zaměstnance zařízení, aby se zabránilo k odcizení některých částí dokumentace. Pokud má pacient omezenou svéprávnost a byl mu přidělen opatrovník, může do dokumentace nahlížet i on. Pacient může.

Nahlížení do lékařské dokumentace epravo

 1. Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů
 2. Osoby oprávněné nahlížet do zdravotní dokumentace. V souladu s ust. § 65 cit. zákona je dáno: Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopi
 3. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií . Podle zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zaměstnance Endokrinologického ústavu (EÚ) a může si pořizovat její kopie v průběhu či po ukončení poskytované ambulantní péče
 4. Může do dokumentace nahlédnout nebo si vyžádat její kopii. Nahlížení do dokumentace je možné po domluvě se zdravotníky a v jejich přítomnosti. Kopii dokumentace musí zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá

1) zákona č. 372/2011 Sb. právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o něm. Toto nahlížení však zákon povoluje pouze v přítomnosti zdravotnického pracovníka (nebo jiného pověřeného zaměstnance), tedy pod jeho dozorem, který zajistí, aby do dokumentace nebylo žádným nepovoleným způsobem zasahováno 98. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o zdravotnické dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm

Tato lhůta neplatí, jestliže jsou pořizovány za účelem zajištění návaznosti zdravotní péče. Pokud je pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentace hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pacient je neplatí, jinak od něj může zdravotnické zařízení chtít úhradu do výše pořizovacích nákladů Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů, kopií a poskytování informací o stavu hospitalizovaného pacienta se řídí dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Z tohoto důvodu nelze poskytnou zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem dané podmínky, nebo není osobou určenou. Určuji Pojišťovnu jako osobu, která může být informována o mém zdravotním stavu a může nahlížet do mé zdravotnické dokumentace a opravňuji všechny dotazované lékaře, poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny sdělovat údaje o mém zdravotním stavu Pojišťovně

Právo pacientů na nahlížení do své zdravotnické dokumentace

Mohu nahlédnout do své zdravotní karty a udělat si kopie? Lékař mi řekl, že mi z ní může udělat jen výpis. Ano, můžete. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě, nahlížet do této dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie Zdravotnictví - vedení zdravotnické dokumentace a zpracování osobních údajů V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor Pokud pacient neurčil ve své zdravotnické dokumentaci žadatele jako osobu, která může nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, pořizovat si její výpisy nebo kopie, resp. nezakázal poskytování informací jakékoliv osobě, popř. žadateli, je žadatel povinen prokázat vztah k pacientovi předložením příslušných. O nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení kopie či výpisu může pacient požádat osobně, prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka, pěstouna nebo jiné jím určené osoby. K podání žádosti lze využít formulář umístěný ve fotogalerii na levé straně

372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon o zdravotních službách), nahlížet do zdravotnické dokumentace o zdravotním stavu zemřelého, která obsahuje řadu citlivých a osobních údajů, není důvod, proč by jim nemohl být zpřístupněn osobní účet zemřelého pojištěnce zdravotní pojišťovny, který. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií § 65 (1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby. Nenechte se odbýt argumenty, že ke svému počítači vás lékař pustit nemůže, nahlížet do dokumentace je vaše právo. Příběh z ordinace Lékař mě nechce nechat nahlédnout do mé zdravotnické dokumentace - prý to nejde, protože dokumentaci vede jen v elektronické podobě a ke svému počítači mě nepustí Právo nahlížet a získat kopii zdravotnické dokumentace má osoba blízká či určená pacientem. Vyplníte Žádost a záznam o nahlížení do zdravotnické dokumentace ev. Žádost a záznam o pořízení kopie zdravotnické dokumentace a doručíte nebo odešlete na příslušné oddělení

Co byste měli vědět o své zdravotnické dokumentaci

Do zdravotnické dokumentace může nahlížet. sám pacient, zákonný zástupce pacienta, osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, osoby blízké pacienta, osoba blízká zemřelému pacientovi. Pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit konkrétní osoby (v souhlasu s hospitalizací), mají práv Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii? Ze zákona může o dokumentaci požádat... sám pacient, osoba, která je pacientem uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice,; v případě úmrtí pacienta osoba blízká (osobou blízkou je přímý příbuzný v. Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování výpisů a kopií upravuje zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, a to § 65 a násl. Do zdravotnické dokumentace má právo nahlížet a o její kopie žádat: 1. pacient sám 2. zákonný zástupce pacienta, opatrovník, zmocněnec na základě. Otázka nahlížení do zdravotnické dokumentace je upravena jednak v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen OZ), v rámci smlouvy o péči o zdraví, nicméně v praxi mají přednost zvláštní ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen ZZS)

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií. Nahlížet do ZD, pořizovat kopie a žádat o výpisy ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi může (dále jen oprávněná osoba): - pacient / jeho zákonný zástupce, - osoba určená pacientem v Souhlasu s hospitalizací (IS-14 nebo IS-13) Má však plné právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, a pokud si z ní nepořídí výpis či kopie sám, může o ně požádat daného poskytovatele zdravotních služeb. Ten mu pak musí výpis nebo kopii pořídit do 30 dnů od obdržení žádosti Do Vaší zdravotnické dokumentace však může nahlížet (viz § 65 téhož zákona) soudní znalec v oboru lékařském (psychiatr), který by byl ustanoven za účelem posouzení zdravotního stavu či posouzení osobnosti v občanském soudním řízení

Pokud žádající osoba odmítne prokázat svoji totožnost, může pracovník odmítnout poskytnutí nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování její kopie. 3. Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat její kopie dle § 65 zákona mohou takto činitosobně vpřítomnosti pověřenéh b) Pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, a zda si mohou pořizovat výpisy. Další změnou je to, že pokud lékař vystavuje lékový recept, poukaz na zdravotnické prostředky nebo příkaz k dopravnímu transportu, nemusí již dělat záznam do dokumentace, pouze založí kopii či stejnopis. Zjednodušení by se mělo dotknout také záznamových zařízení Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké. Taková určitá osoba blízká může podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1 . avšak jen v případě, že současně se žádostí doloží NNB, že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění v 23 odst. 1 stanovuje povinnost lékaře poučit vhodným způsobem nemocného, popř. členy jeho rodiny o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stá Do dokumentace mohou zapisovat pouze osoby k tomu pověřené, a to pouze v rozsahu jejich kompetencí (to znamená, že sestra vám do zdravotnické dokumentace může zaznamenat pouze určitý rozsah informací, mnohem širší kompetence má ošetřující lékař). Vedení zdravotnické dokumentace je nezbytnou součástí péče o vás Může si vyžádat kopii či výpis, které je možné zpoplatnit, nebo do dokumentace nahlédnout (a třeba si kopii pořídit vlastním fotoaparátem). V posledních letech dochází k tomu, že řada poskytovatelů zdravotních služeb nahlížení pacienta a dalších osob do zdravotnické dokumentace zpoplatňují, a to nemalými částkami

5 thoughts on Kdy může znalec vyžadovat kopii dokumentace? Zuzana Candigliota 22/06/2012. Opravdu se úprava změnila a teď v podstatě strana sporu - žalované zdravotnické zařízení - má prakticky neomezený přístup do zdravotnické dokumentace žalobce - pacienta Osoby oprávněné nahlížet do zdravotní dokumentace . V souladu s ust. § 65 cit. zákona je dáno: Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopi Jak vést zdravotnickou dokumentaci a koho do ní nechat nahlížet. Zdravotnická dokumentace je soubor údajů o zdravotním stavu člověka, který slouží lékaři jako pomocný prostředek při léčbě pacienta.Je důležité vědět, jak s ní zacházet, neboť může v případě sporu posloužit jako dobrý důkaz, že lékař postupoval správně Kdo může ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace (dále ZD) a žádat o výpis, její kopii? pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;; osoby určené pacientem (zákonným zástupcem nebo opatrovníkem) při přijetí do péče jako osoby oprávněné nahlížet do ZD o něm vedené a pořizovat si výpisy a kopie těchto dokument Pokud jde o ochranu osobních údajů třetích osob, musí zdravotnické zařízení zajistit, aby osoba, která může nahlížet do zdravotnické dokumentace, nezjistila údaje třetích osob. Zákon o péči o zdraví lidu vyjmenovává, kdo kromě pacienta a jím pověřených osob může do zdravotnické dokumentace nahlížet

Jak získat zdravotní dokumentaci - Škvorová-AK

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy nebo kopie: V § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v účinném znění, jsou uvedeny osoby, které jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní. Pokud pacient v rámci poskytované péče neurčil v Informovaném souhlasu žadatele jako osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů. výstupy ze zdravotnické dokumentace lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů, informační systém, ve kterém je vedena zdravotnická dokumentace, musí umožňovat vytvoření speciální kopie uložené zdravotnické dokumentace ve formátu čitelném a zpracovatelném i v jiném informačním systému Do zdravotnické dokumentace může nahlížet. Ze zákona může o dokumentaci požádat... sám pacient,; osoba, která je pacientem uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice,; v případě úmrtí pacienta osoba blízká (osobou blízkou je přímý příbuzný v řadě přímé, tzn.

Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií dle §§ 65 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách I. Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem (Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. ) nahlížet, pořizovat. Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii? Ze zákona může o dokumentaci požádat. sám pacient, osoba, která je pacientem uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice Kdo může ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace (dále ZD) a žádat o výpis, její kopii pacient , zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; osoby určené pacientem (zákonným zástupcem nebo opatrovníkem) při přijetí do péče jako osoby oprávněné nahlížet do ZD o něm vedené a pořizovat si výpisy a.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů

Video: 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentac

 • Zánět žil přírodní léčba.
 • Bourec morušový potrava.
 • Sportovní podprsenka nike bílá.
 • Metráček.
 • Spineni 8dpo.
 • Cas změna hesla.
 • Rallye wrc 2018 wiki.
 • Vid test.
 • A319.
 • Vážka čtyřskvrnná.
 • Běžný zákon.
 • Leukoplakie pochvy.
 • Tkanovita krev pri menstruaci.
 • Rakovina u psa cena.
 • Motoškola ceník.
 • Michelangelo wife.
 • Hliníkové pergoly heureka.
 • Jesse james písnička.
 • Břevnovský klášter ubytování.
 • Vejce bila.
 • Rossmann depilační krém.
 • Fraktura písmo.
 • Kdy vznikl fotoaparát.
 • Eminem without me lyrics.
 • Guitarshop.
 • Moonlight hotel.
 • Jídelníček pro typ jablko.
 • Silne hnede spineni.
 • Cestujlevne dublin.
 • Hemingway bar praha.
 • Virago 535 yamaha.
 • Ondřej pavelec instagram.
 • Chrome //plugins a stiskněte enter.
 • Kuchání amura.
 • Camp rock 1.
 • New zealand great walks booking.
 • Instagram bio tips.
 • My piknik harrachov.
 • Html google maps.
 • Zábavní parky německo blízko hranic.
 • Použité cnc dřevoobráběcí stroje.