Home

Předmět humanistické psychologie

Humanistická psychologie (někdy také třetí síla v psychologii) vznikla v roce 1962, kdy skupina psychologů založila Společnost pro humanistickou psychologii jako alternativu k psychoanalytickému a behaviorálnímu přístupu. Humanistický směr si mnoho nezakládá na teoriích a je zaměřen ponejvíce terapeuticky (tedy léčebně), poradensky, či výchovně prvků humanistické psychologie v praxi na dnešních středních a vysokých školách. Budu tedy zjišťovat, zda se alespoň některé z prvků humanistické psychologie vyskytují v dnešním procesu vzdělávání, a to se pokusím zjistit jak v ýeské republice, tak i v některých dalších zemích Evroé unie 1.1. Předmět psychologie Pojem psychologie pochází z řečtiny a doslovně znamená věda o duši.Je složen ze dvou slov. První část pochází z řeckého slova psyché - v češtině znamená duše(v řeckém bájesloví byla mladá krásná Psyché bohyní duševní krásy, milenkou Erotovou). Druhou část slova logos můžeme přeložit jako věda nebo slovo Důležitým tématem humanistické psychologie je seberealizace a sebeaktualizace. Každý člověk přece touží změnit vše, co mu nevyhovuje. Zároveň je však pro něj velmi důležitý i klid . Psychologové sami sebe značí v první řadě jako lidi, pak až jako vědce, tím se významně liší od behavioristů

Humanistická psychologie - Wikipedi

Předmět studia psychologie. Psychologie je věda, která studuje lidské chování a prožívání, vědomí a nevědomí. Pojem psychologie pochází z řeckého spojení slov psyché (duch, duše) a logia (věda, nauka Humanistická psychologie byla ze své pozice správným přístupem, protože každá osoba má touhu po sebevytváření. Člověk si sám určuje hodnot a významu vašeho životaa také určuje vyhlídky na rozvoj a osobní růst. Německý psychoanalytik je také představitelem humanistické psychologie. Erich Fromm Psychologie osobnosti - Wikipedi . Kapitola věnovaná aspektům humanistické psychologie přibližuje okolnosti vzniku, cíle a předmět tohoto psychologického směru, zaměření a práci vybraných představitelů humanistické psychologie v souvislosti s cíli této diplomové práce, tj. zkoumáním určitých dimenzí. Cílem evoluční psychologie je dosáhnout v oboru psychologie uvažování typického pro přírodní vědy., přírodní výběr (např.partnera) 4. Fenomenologický = subjektivní zkušenost, zajímá se o vnitřní zážitky, základní motivace čl. - vnitřní rozvoj a seberealizace, často řazena k humanistické psych., Frankl, Ma

Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duševno, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka o duševnu) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat.Cílem psychologie je také, potažmo zejména. Předmět psychologie osobnosti. Psychologie osobnosti zkoumá individuální jednotu, vytvořenou z dílčích složek a vazeb duševního života.Předmětem psychologie osobnosti je pak osobnost (koncept s určitou strukturou a dynamikou), různé přístupy se však liší v uchopení tohoto konceptu a v jeho vymezování.Osobnost je během svého vývoje a rozvoje silně determinována. Důležitým tématem humanistické psychologie je seberealizace a sebeaktualizace. Každý člověk přece touží změnit vše, co mu nevyhovuje.. Zároveň je však pro něj velmi důležitý i klid . Psychologové sami sebe značí v první řadě jako lidi, pak až jako vědce, tím se významně liší od behavioristů 5.1. Behaviorální psychologie Americký psycholog John Broadus Watson (1878 - 1958) na počátku 20. století vycházel z názoru, že vědeckému poznání je přístupné pouze chování - behavior.Pokud je psychologie považována za vědu, musí být její zkoumání objektivně vědecké a opakovatelné Seminární práce pro předmět Psychologie a komunikace vymezuje asertivitu a odlišuje ji od agresivity a pasivity. Asertivní práva. Carl Ransom Rogers byl velkou osobností humanistické psychologie a psychoterapie 20. Celostní a tvarová psychologie. Tato práce se zabývá celostní a tvarovou psychologií

předmět a přístup psychologie osobnosti / 13 1. V duchu humanistické psychologie využívá tento význam i v psychologii - jako jeden z mála - velmi podnětně a ušlechtile Smékal: Člověk je osobností tehdy, když má svou tvář, když je autorem svých činů, když nekopíruje a nenapodobuje, ale když zodpovědně. Cíle psychologie Obecné cíle, které si psychologové kladou: 1. cíl-popsat lidské chování a prožívání. (K tomu psychologové využívají metody jako pozorování, rozhovor, experiment, diagnostické testy). 2. cíl-vysvětlit lidské chování a prožívání (K tomu psychologové vytvářejí psychologické teorie, které je nutno nejdříve empiricky ověřit) zakladatelem humanistické psychologie byl americký psycholog Abraham Harold Maslow )19O8-1970) a mezi hlavní představitele patří např. americký psycholog Carl Ransdom Rogers (1902-1987) a rakouský psycholog Viktor Frankl (1905-1997), humanistická psychologie navazuje na duchovně orientovanou psychologii a kritizuje redukcionistické tendence v psychologii ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002,.

Psychologie a její předmět - Publi

 1. Předmět psychologie osobnosti Osobnost. Předmětem studia psychologie osobnosti je člověk a jeho osobnost.Jedna z řady definic říká, že osobnost je souhrn intelektu, který v sobě zahrnuje vrozené dispozice (temperament...), získané dispozice (morálka, postoje...) a specifické projevy (např. jednání)
 2. Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Psychologie, společenské vědy Přidal(a): Cvrcek55 . A) POJEM A PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE - nauka o chování a prožívání lidí, vyznávat se v sobě, v jiných lidech. Psychologie je empirická přírodně-společenská věda o člověku. Jejím předmětem je prožívání a chování jedince
 3. Když kniha Jak si lidé hrají vyšla poprvé před bezmála padesáti lety, stala se revolučním textem umožňujícím porozumět, co se skutečně děje mezi lidmi během základních sociálních interakcí. Publikace se stala na dlouhou dobu populárně psychologickým bestsellerem, který autorovi přinesl slávu a uznání, a jednou ze základních knih transakční analýz

Humanisticka psychologie - webzdarm

Knihy Může být psychologie vědou?-- autor: Pokryškin A.L., Rybakov V.A. Pedagogická psychologie pro učitele-- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan Obecná psychologie-- autor: Nakonečný Milan Přehled psychologie-- autor: Kern Hans, Mehl Christine, Nolz Hellgried Nářek mrtvých-- autor: Hillman James, Shamdasani Son Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory. Mateřské obory/plány. Sociální pedagogika a volný čas (program PdF, B-PD) Osnova. T0matick0 okruhz ; 1) Úvod do ps., vznik psychologie jako vědy, struktura psychologie, ob-sah a předmět jednotlivých psychologických disciplín, vědy hraniční a pomocné, základní literatura Předmět psychologie - Úvod do problematiky značaščanie pereživaňja - něco značící zážitky (F.V.Bassin 1971) Subjektivní zkušenost - předmět psychologie a objektivní zkušenost - předmět přírodních věd předmět psychologie upřesnit takto: Psychologie je věda o člověku, zkoumá osobnost, její chování a pro - žívání, vědomí i nevědomí, vývoj osobnosti, její interakci s prostředím, individuální a typové rozdíly mezi lidmi. Zabývá se též psychickými od-chylkami a poruchami Zkušební okruhy pro předmět Soudní psychologie 2017/2018 1. Forenzní psychologie - předmět, metody, hlavní tematické okruhy. 2. Vývoj forenzní psychologie. 3. Psychologické přístupy ke zkoumání osobnosti pachatele. 4. Psychologické teorie o zdrojích kriminálního jednání. 5

Předmět psychologie. Psychologie ( z řeckého slova ´´psyché´´-dech,duše a ´´logos´´ čili učené slovo). P s y ch o l o g i e je věda o lidské psychice. P s y ch i k a je duševní život člověka. Předmětem zkoumání psychologie jsou zákonitosti lidské psychiky Prof. PhDr. Josef Langmeier,CSc. (1921-2007) patřil mezi nejvýznamnější představitele české psychologie. Zabýval se problematikou vývojové psychologie, psychickou deprivací dětí a mládeže a poruchami chování a prožívání dětí a mládeže. Pracoval jako psycholog v Sociodiagnostickém ústavu v Praze, na dětském psychiatrickém oddělení v Havlíčkově Brodě a jako. Štěstí jako předmět vědeckého zkoumání pozitivní psychologie anotace Cílem této přehledové studie je představit současné koncepce lidského štěstí, které přináší směr pozitivní psychologie, a seznámit s výsledky aktuálních zahraničních i tu-zemských výzkumů Humanistická psychologie a představa seberealizace (učení se dospělých a terapie; Rogers a jeho koncept učení; Knowlesovo pojetí andragogiky a jeho kritika) 10. Představa role vědění a učení v moderní a postmoderní společnosti (vědění a trh; vědění a moc; postmoderní pohledy na subjekt, kulturu, životní styl a učení 3 - Předmět psychologie, hlavní směry, disciplíny a pojmy. Psychologie - je společenská věda, jejíž název je odvozen od psyché- duše, logos- věda - věda o duševním životě člověka, o psychice, chování a jednání člověka, do určité míry se

Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe. Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti , Psychologie osobnosti 1 , Psychologie osobnosti 2 , Psychologie osobnosti 3 -z hlediska vývojové psychologie mohou být označeny jako růstové -> vycházej Humanistické teorie-představitelé Maslow, Rogers, Dühlerová -v poslední čtvrtině prvního roku si dítě uvědomuje stálost předmětu (ví, že předmět. existuje, i když jej právě nevidí).

Předmět studia psychologie - Studium-Psychologie

Okruhy ke SZZ z PSYCHOLOGIE pro ak. rok 2019/2020 . Obor: Sociální a charitativní práce - bakalářské studium 1. Psychologie jako empirická věda, její předmět a jeho vývoj, metodologie, metody a psychologické zákonitosti. Význam psychologických poznatků pro sociální práci. 2 Kategorie: Řízení lidských zdrojů Typ práce: Otázky k Bc. SZZk. Škola: NEWTON College, a. s., Brno Charakteristika: OKRUHY ke státnicím z předmětu PSYCHOLOGIE pro školu NEWTON College, a.s. - precizně vypracované, schválené tamějšími profesory.Dokument je upraven k oboustrannému tisku Předmět: Psychologie Přidal(a): JaničkaSestřička . Psychologie v historii byla součástí filozofie . Experimentální psychologie. psychologický směr kdy dochází k odštěpení psychologie a filozofie; k získání teoretických poznatků o člověku využívá experimentu= odštěpení psychologie Psychologie osobnosti je jeden z oborů, v nichž se hraje o sebepochopení člověka, každého jednotlivce, i čtenáře této knihy. Přinášíme vám monografii učebnicového typu, která pojednává o jednotlivých složkách osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly za předmět psychologie považoval Purkyně studium funkcí mozku. Heautognoze. sebepozorování a sebepoznávání vlastního organismu jako vědeckou metodu studia duševní činnosti uznával. heautognozí zkoumal např. bdění, spánek a sny. popsal svoje pocity při usínání i probouzení. Objevy: potní žlázy a jejich vývody v.

12.3. Druhy myšlení Podle stupně praktičnosti a teoretičnosti, konkrétnosti a abstraktnosti se myšlení dělí: Praktické (motorické) myšlení se využívá při praktických úkolech (metoda pokus a omyl, motorická manipulace s předměty). Názorné (konkrétní) myšlení se využívá při řešení úkolů pomocí názorných představ, obrazů Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Humanistická psychologie, Práce sleduje vliv humanistické psychologie, logoterapie a transakční analýzy na rozvoj poradenství. Obsah Vývojová psychologie - předmět, cíl, historický vývoj. Z jaké vědy se Psychologie vyčlenila: a) Filantropie b) Andragogika c) Filozofie d) Psychopatologie Psychologie se nezabývá: a) psychickými jevy b) vytvářením předpisů, jak se chovat c) prožíváním a chováním d) stavem vědomí a nevědomí Představiteli Humanistické psychologie byli: a) C.G. Jung b) A. Maslow c) S.Freud d) C.

Předmět studia humanistického směru v - cs

 1. 27. Psychologické směry (dějiny psychologie) do 19.stol. byla součástí filosofiepředvědecká psychologie nauka o duši vědomí psychologie se rozvíjela jako součást filozofieANTICKÉ OBDOBÍ A STŘEDOVĚK - pojetí psychologie jako nauky o duši jako jádro nebo podstata lidské bytosti dávající smysl jejímu životu o duši je třeba pečovat, žít v dobru a pravdě.
 2. OKRUHY K PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI. 1. Přehled vývoje psychologie osobnosti. 2. Předmět psychologie osobnosti. 3. Idiografický a nomotetický výzkum osobnosti. 4. Faktorové pojetí osobnostní skladby (R. Cattell) 5. Analytické pojetí osobnostní skladby (C. G. Jung) 6. Psychoanalytické pojetí osobnostní skladby (S. Freud) 7
 3. Sociální psychologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie - styčné body v rámci psychologie jako vědy, rozdíly v úhlech pohledu, sjednocující momenty. Předmět a metodologie jednotlivých disciplin. Historický vývoj. Průniky těchto disciplin. Teorie osobnosti, základní charakteristiky teorií osobnostnosti
 4. Ještě v roce 1997 David Wulff, jedinečný znalec její historie, resumuje: Stíhána všeobecným podezíráním, ne-li přímou hostilitou psychologů stejně jako teologů a ohrožována zevnitř sektářskými názory na její předmět a metody, postrádá dosud psychologie náboženství systematický vývoj, který by jí umožnil.
 5. 1.Předmět pedag.psychologie Zkoumá psych.aspekty a zákonitosti procesu výchovy a vyučování Zkoumá změny v psychice a v osobnosti způsobené edukací a identifikací, resp. nápodobou učitele, modelu, vzoru, příkladu (Václav Příhoda).2.Pedag.psycho v systému věd Pedagogika Jan Ámos Komenský.Velká didaktika.Informatorium.
 6. Atkinsonová: Předmět psychologie (s. 20 -50) - další doporučené texty: Plháková: kap. 2. Základní pojmy obecné psychologie (s. 42 -54) Otázka 2: Čití a Vnímání • barevné vidění (Young-Helmholtz, Hering, barvoslepost, paobrazy) • psychofyzika (počitkové prahy) • sestupné a vzestupné procesy ve vnímán
 7. Vědecká psychologie je reprezentovaná odborným psychologem, literaturou či institucí. Psychologie narativní neboli umělecká je prezentována v podobě vyprávění příběhu. Setkáváme se s ní např. v knihách, filmech nebo divadle. Předmět psychologie tvoří chování, prožívání, postoje a vlastnosti lidí

Jaká je základní metoda zkoumání v rámci humanistické

Duseveda.estranky.cz - psychologie pro každého - Obecná ..

Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Hlavním cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe. Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti , Psychologie osobnosti 1 , Psychologie osobnosti 2 , Psychologie osobnosti 3 předmět psychologie na studium chování pomocí experimentů, uskuteč až do doby jeho krize, která vedla ke konstituování kognitivní psychologie . na jedné a humanistické psychologie na druhé straně. Současně se vlivem . pozitivismu od konce 19. století udržuje odpor k metafyzickým spek Jedním z významných zdrojů humanistické psychologie je fenomenologie. V centru pozornosti humanisticky orientovaných psychologů stojí témata lidského potenciálu a ideálů. O humanistické psychologii se někdy mluví jako o tzv. třetí síle v psychologii

Portaro - Webový katalog knihovny. Contents Obsah 1. Vymezení pojmu krize, přehled hlavních koncepci krize Kognitivní psychologie je věda, která se zabývá lidským zpracováním informace. Její předmět, často označovaný jako kognice, se týká druhy, informací, které máme v naší paměti, a procesů, které se vztahují k příjmu, podržování a užívání takových informací. Úhrn těchto procesů se nazývá kognitivní procesy Abraham Harold Maslow (1908 - 1970) byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistické psychologie a jeden z nejcitovanějších psychologů. Narodil se v Brooklynu do rodiny židovských přistěhovalců. Studoval na City College of New York a University of Wisconsin. Poté, co přednášel čtrnáct let na Brooklyn College. Psychologie jako věda a jako náboženství #2.1. Předmět a metoda psychologie #2.1.1. Duševní (psychické) jevy #1.2. Souvislosti duševních jevů #2.2. Psychologie jako duchovní hnutí. #Kapitola 3. Náboženství v psychologické perspektivě #3.1. Obecné definice náboženství #3.2. Náboženství a spiritualita jako předmět.

Z obsahu OBSAH PŘEDMLUVA 1 - PŘEDMĚT A METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 1.1 Předmět vývojové psychologie 1.2 Metody vývojové psychologie 1.3 Vývoj oboru 2 - CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 2.1 Prenatální období 2.1.1 Chování dítěte v prenatálním období 2.1.2 Vývoj předčasně narozených dětí 2.2. Sociální psychologie - předmět. Hraniční disciplína na pomezí psychologie a sociologie. Pojítko mezi strukturou osobnosti a strukturou sociální reality. Kritika: navazuje na humanistické směry, zájem o naslouchání lidem, co považují za dobrý život, jak chtějí žít, neexperimentální přístupy - důraz na. Teorie kurikula a její obsah lze studovat z různých oborů, jako je vzdělání, psychologie, filozofie a sociologie. Některá z oborů, která mají na starosti tento předmět, je analýza hodnot, které musí být předány studentům, historická analýza vzdělávacích osnov, analýza současných učení a teorií o vzdělávání. Humanistická psychologie Abraham Maslow: zakladatel humanistické psychologie, hierarchie potřeb (Maslowova pyramida potřeb): fyziologické potřeby, potřeba ochrany a bezpečí, potřeby sounáležitosti a lásky, potřeba uznání a dosažení úspěchu, kognitivní potřeby- vědět, rozumět, estetick

Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.) Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Dějiny psychologie Alena Plháková. 449 Kč. 404 Kč-10% (2x) Kniha Erich Fromm, jehož humanistické knihy již psychologii a filozofii zpřístupnily čtenářům několika generací, zde.

Celostní psychologie a model širšího pojetí lidské psychiky. 40. KONCEPT HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY.. 124. 7.1. Extramentalita a extramundalita psychiky. 129. 7.2. (viz [42]). Uvádí ve stručnosti co je obor psychotroniky, jaký je jeho předmět, klasifikuje psychotronické jevy, popisuje dvě základní metody. QZN3 Pedagogika a psychologie 1. Předmět a historie sociální psychologie. 2. Jedinec a sociální chování (struktura osobnosti, vztah k vlastnímu já, pojmy sebepojetí, seberegulace, reflexe, sociální motivace, postoje). 3. Sociální psychologie muže a ženy, problematika rodu. 4 Jedním z průkopníků humanistické psychologie a tvůrce terapie zaměřené na klienty byl jeho přínos dokonce hoden předsednictví APA. Znalost života tohoto autora může být velmi zajímavá, a proto se v tomto článku chystáme udělat přehled biografie Carla Rogerse

humanistické tendence. b) Psychologické pojetí socializace jedince. Psychologie výchovy ve vazbě na vývojovou etapu mladšího školního věku. Utváření sebepojetí a sebevědomí žáka. 3. a) Přínos J. A. Komenského pro českou pedagogiku a světové pedagogické myšlení. Život a dílo J. A předmět psychologie na studium chování pomocí experimentů, uskuteč- až do doby jeho krize, která vedla ke konstituování kognitivní psychologie na jedné a humanistické psychologie na druhé straně. Současně se vlivem pozitivismu od konce 19. století udržuje odpor k metafyzickým speku Vypracovanie záverečnej práce nikdy nebolo jednoduchšie. Objednajte si spracovanie podkladov z pohodlia domova. Anonymita a spokojnosť zaručená humanistické psychologie. Na některé limity pozitivního přístupu upozornil ve své stati také . J. Mareš (2001), předmět Pozitivní psychologie, vyplývá,. Kapitola Předmět didaktiky psychologie vytyčuje výchovně vzdělávací cíle, taxonomii cílů a cíle předmětu psychologie formulované jako klíčové kompetence. Třetí kapitola se věnuje kurikulárním dokumentům s důrazem na obsahový rámec učiva psychologie podle Rámcového vzdělávacího programu a Školního.

 • Spenatovo zampionovy quiche.
 • Star wars den 2019.
 • Html google maps.
 • Pokémon index.
 • Tabulka pohlaví.
 • Jablonex.
 • Složené slovní úlohy.
 • Minulost partnera.
 • Ve stínu upíra.
 • Kmen bantu.
 • Pokládka porfyru.
 • Thomas h. block.
 • Den otevrenych dveri nova 2017.
 • Education system in czech republic.
 • Kuchyně ewe.
 • Pregnafolin femibion.
 • Blonde ombre mikado.
 • Albert vino.
 • Výstaviště moskva.
 • Náhradní díly na motorky.
 • Lunární fáze 2018.
 • Hranice na moravě počasí.
 • Závěsné stropní podhledy.
 • Loupež století the forger 2014.
 • Nejošklivější kluk.
 • Meditační hudba spánek.
 • Hemingway bar praha.
 • Krystalová izomorfie.
 • Zločin a trest pdf.
 • Fríský kůň plemenná kniha.
 • Poškozený kabel v zemi.
 • Bez doteku csfd.
 • Logotypy zdarma.
 • Tropický suchý pás.
 • Shark evo one recenze.
 • Uložení ložiska na hřídeli.
 • Mapa železniční sitě.
 • Posvícenské koláčky.
 • Hg čističe zkušenosti.
 • Družička a družba.
 • Pragomedica 2019.