Home

Acidofyty

acidofyt - ABZ.cz: slovník cizích slo

Obě jednotky mají též velmi podobný bylinný podrost, tvořený především borůvkou a několika dalšími acidofyty. Pouze na extrémních stanovištích v borech je místy výrazněji vyvinuto mechové a lišejníkové patro Acidofilní rostliny (neboli acidofyty) jsou rostliny, které dobře prospívají v kyselé půdě. Jsou to například růže, rododendrony, azalky, hortenzie, vřesy , vřesovce, kapradiny, borůvky, jahody a rajčata Acidofyty rostou na kyselých půdách. Aconcagua je nejvyšší hora And i celé Ameriky. Acre je brazilský stát ležící na úpatí And. Action painting je směr moderního umění. Actor's Studio je institut vzdělávání pro herce. Acylglyceroly jsou estery mastných kyselin a glycerolu. Ačinsk je ruský přístav na východní Sibiři Acidofilní rostliny. Acidofilní rostliny neboli acidofyty jsou rostliny vyžadující nebo snášející kyselé půdy o pH v rozmezí 3-6,4.Některé z těchto rostlin jsou výrazné acidofyty, rostoucí pouze na kyselých půdách, vyhýbající se vápnitým půdám (jsou zároveň vápnostřežné čili kalcifobní rostliny).Patří sem mnohé mechy, např. bělomech sivý (Leucobryum.

Hygrofyty – WikipedieRakousko, Niederösterreich, rezervace Gurhofgraben | BOTANY

acidofyt - Wikislovní

 1. V oligotrofní řadě A se vždy vyskytují alespoň některé stenoekní acidofyty a oligotrofní druhy - např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), smilka tuhá (Nardus stricta.
 2. Řadíme sem rostliny, které jsou výraznými acidofyty a rostou pouze na kyselých půdách. Jiné rostliny jsou pouze mírnými acidofyty - tolerují a dávají přednost mírněmu až středně kyselému prostředí, ale nevyhýbají se ani neutrálnímu nebo slabě vápnitému substrátu (šeříky a většina hvozdíků)
 3. acidofyty - vyžadují kyselé půdy (pH menší než 6,7), např. vřes neutrofyty - rostou na půdách s pH okolo 7 alkalofyty - vyžadují zásadité půdy (pH vyšší než 7,2) Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 23.08.2012.
 4. acidofyty (ph 3-6,4) Živočichové (zooedafon): životní prostor pro vývojová stadia hmyzu - chroust, světluška > 3 roky mikrozooedafon- do 0,2mm mezozooedafon - 0,2-2mm makrozooedafon - 2-20mm (žížaly, plži, ponrava, megazooedafon - nad 20mm (hlodavci
 5. antní stenoekní acidofyty a oligotrofní druhy, zpravidla se zde ani nevyskytují, pokud ano, tak jen s nepatrnou pokryvností. Ve společenstvech trofické meziřady AB se typicky mísí druhy s těžištěm výskytu v řadě A a taxony přechodného charakteru, zasahující i do mezotrofní řady B.

· acidofyty (acidofilní rostliny) vyžadují kyselé půdy s pH < 6,7, do této skupiny patří vřesovištní rostliny . Velmi silně acidofilní rostliny vyžadují pH 3,5-4 ( kostřava ovčí, brusnice borůvka), silně acidofilní rostliny pH 4,1-4,5 ( vřesovec), acidofilní rostliny pH 4,5-5,4 ( lupina) a slabě acidofilní rostliny pH. acidofyty: rostliny vyžadující kyselé půdy s pH ( 6,7 (vřes, rosnatka okrouhlolistá) neutrofyty: rostliny rostoucí na půdách s pH = 7(kopretina) alkalofyty: rostliny rostoucích na půdách s pH ( 7,2 (ostřice nízká, hlaváček jarní) Podle obsahu solí v půdě dělíme rostliny na Bylinné patro tvoří suchomilné acidofyty, dominuje kostřava ovčí, méně vřes obecný nebo lipnice luční. Dále se uplatňují psamofytní druhy (druhy písků) a druhy teplomilné. Mechové patro je vyvinuto, v některých porostech dosahuje až třetinové pokryvnosti. Acidofilní doubravy na písku se vyskytují v nejnižších a. Výskyt: Rostou na vlhkých místech=vlhkomilné rostliny (nejvíce mechů v lese, na kamenech, skalách, na kůře stromů) Vyžadují kyselou půdu -> jsou indikátory (ukazateli) kyselé půdy => acidofyty V současné době je většina půd kyselých díky kyselým dešťům - můžou být na zahradě Význam mechů a mechorostů.

 1. a acidofyty) podle jejich preferencí týkajících se především dusíku, jeho sloučenin a hodnoty pH. Nitrofyty rostou na bazických substrátech, jejich množství pozitivně koreluje s hodnotami amoniaku, amonných iontů i oxidu dusného (Gadsdon et al. 2010)
 2. árky a maturitní otázky ze všech oblastí na jednom místě

Vědy o Zemi se systémem Vernie

9) Mezi acidofyty patří: a) Festuca ovina b) Luzula luzuloides c) Anthericum liliago d) Dictamnus albu Iris pumila, Hesperis tristis), jiné ve směru od západu, mezi nimi zejména acidofyty (např. Scleranthus perennis) nebo submontánní druhy (např. Thalictrum aquilegiifolium), zvláštností jsou perialpidské druhy, které odrážejí vztah k alým podhůřím (např. Cyclamen purpurascens, Aconitum anthora). Trasy zachytí pestrost.

Ekologie - maturitní otázka z biologie Biologie-chemie

Dřevěný popel poslouží jako hnojivo - Zahradacentru

Přírodní rezervace Kostelecké bor

Fyziognomii byliného patry určují acidofyty, většinou chamefyty (Vaccinum myrtillus, V. vitis-idaea, Calluna vulgaris) nebo trávy (De-schampsia flexuosa), případně kapradiny (Pteridium aquilinum). Mechové patro bývá většinou zřetelně vyvinuto. Tvoří je mechy a lišejníky Vřes, kostřava ovčí, rosnatka okrouhlolistá - vyžadují půdy s pH menším než 6-7, jedná se o tzv. acidofyty Mezek. 04.03. 09:16 | Nahlásit. Z pěstovaných rostlin třeba jahodník, kanadské borůvky a další. Tyto znalosti jsou velmi potřebné pro optimální hnojení a zejména při střídání pěstovaných rostlin • Acidofyty • Neutrofyty • Bazifyty (kalcifyty) OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0222 Extrémní případy • Halofyty • Serpentinofyty . Edafický faktor Vliv na živočichy OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0222 • Acidofilní, acidofyty - do 6,4 • Neutrofilní, neutrofyty - 6,5-7,3 • Alkalofilní, bazifilní, alkalofyty - nad 7,3 13 . Chemické faktory Salinita - obsah solí v půdě a ve vod.

Nevyhazujte lógr z kávy, kávovou sedlinu, ještě vám dobře

 1. V těchto roklích leží též stanoviště přirozeného výskytu smrku (Picea abies) a jedle (Abies alba) Naopak na osluněných vrcholech skal rostou suché, druhově chudé reliktní bory (Dicrano-Pinetum) s vřesem obecným (Calluna vulgaris), borůvkou (Vaccinium myrtillus), brusinkou (V. vits-idaea) a dalšími acidofyty
 2. - rostliny kyselých půd (acidofyty, borůvka), smrk opadem jehlic â†' kyselost půdy - půdy neutrální (6,7 < pH > 7,2), většina našich rostlin - rostliny zásaditých půd (sleziník routička) â—Ź stanoviště dobře zásobená dusíkem- nitrofyty (kopřiva, černý bez
 3. s acidofyty v bylinném patře (Obr. 1). Zbytek rezervace je silně zasolen se slaništní vegetací či zcela bez vegetač-ního pokryvu, čímž nevytváří příliš příhodné biotopy pro měkkýše. Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 54-57 ISSN 1336-6939 Měkkýši Národní přírodní rezervace Soo

Význam slov - A -

Okolní lesní porost je upomínkou na dříve ve vyšších polohách Českomoravské vrchoviny nejhojnější typ kyselé smrkové bučiny s relativně chudým bylinným podrostem tvořeným zejména acidofyty. Území obývá řada vzácných nebo regionálně významných druhů živočichů Z dalších druhů se uplatňují především mezofilní acidofyty a acidotolerantní druhy (Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense a Vaccinium myrtillus), acidofilní a acidotolerantní graminoidy (Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Carex pilulifera, Festuca ovina, Holcus mollis a Poa nemoralis), případně. Oproti smrkovým olšinám se nevyskytují acidofyty a naopak jsou hojné druhy eutrofních půd, např. Carex sylvatica, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum a Urtica dioica. V porostech se obvykle vyskytuje 25-35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200-400 m2

Ekoelementy, skupiny rostlin (obecně i jiných organismů) se stejným nebo podobným vztahem k daným podmínkám prostředí, zejm. k teplu, světlu, vláze a množství živin v půdě.Každý jednotlivý druh může patřit zároveň k několika eko-elementům (např. rostlina světlomilná, teplomilná a vápnomilná) acidofyty byly na většině míst nahrazeny druhy neutrofilními (někdy i ni-trofilními) a s výjimkou roku 2011 roste index LDV i počet druhů na lokalitách. Zaznamenali jsme také vlivy lokálních proměnných prostředí na výsledky - věk stromů, pozice v intra/extravilánu sídel, atp. Mimo jin kapradinou hasivkou orličí (Pteridium aquilinum). Uplatňují i další acidofyty, např. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), konvalinka vonná (Convallaria majalis), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), mochna nátržník (Potentilla erecta), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) aj

Acidofilní rostlin

 1. V porostech jsou hojné suchomilné acidofyty - psineček tuhý (Agrostis vinealis), kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), pavinec horský (Jasione montana), šťovík menší (Rumex acetosella), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) aj., někde se uplatňují i druhy suchých trávníků.
 2. Porosty na pasekách a lesních skalnatých svazích bývají druhově velmi chudé a převažují v nich acidofyty, zatímco v porostech rostoucích mimo les jsou součástí bylinného patra četné luční druhy, jako jsou Festuca rubra, Hypericum maculatum a Rumex acetosa. Hospodářský význam a ohrožení
 3. Klimatické faktory a podmínky -světlo Světlo využitelné pro život:-viditelné světlo (400-700nm) - infračervené - ultrafialové - rentgenové, gamma záření!!!! - je absorbováno DNA
 4. acidofyty ze specifických druhů Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Genista tinctoria atd. as. Luzulo albidae-Quercetum Hilitzer 1932 acidofilní biková doubrava (L7.1) ~ L7.1 Suché acidofilní doubravy svaz Genisto germanicae-Quercion kontaktní společenstvo k Cynancho-Quercetum n
 5. Dále jsou běžné acidofyty, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris) aj., druhy s širokou ekologickou amplitudou, např. jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a vzácněji i druhy suchých trávníků, např. pelyněk ladní (Artemisia campestris)

V závislosti na dalších vlastnostech stanoviště to mohou být druhy s velmi rozmanitými ekologickými nároky: od druhů acidofilních suchých trávníků, skeletovitých půd a skal přes lesní a luční mezofilní acidofyty a druhy vlhkých oligotrofních luk až po vřesovcovité keříčky, včetně brusnic Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří Lesy by se daly z větší části přiřadit k dubohabřinám až kyselým doubravám. Jsou poměrně stinné, a vzhledem k výskytu na severním svahu kopce, tak i vlhčí a druhově chudé. V bylinném patře převládají acidofyty a kapradiny východní část: smrkový bor, na plošině s menší příměsí břízy, ve svazích, zvl. na jihu i s častým bukem, s běžnými acidofyty v podrostu (Avenella flexuosa, Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus aj. zení dřevin stromového patra. Bylinné patro je tvořeno převážně nenáročnými acidofyty (Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella) a kapradinami (Dryopteris dilata-ta). Místy je bohatě vyvinuto mechové patro. Z hlediska výskytu mnoha druhů živočichů vá

Náročnější druhy tolitových doubrav jako tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) .nebo kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) chybějí, zato jsou hojněji zastoupeny acidofyty jako bika bělavá (Luzula luzuloides), metlice křivolaká (Deschampsiaflexuosa) a vřes obyčejný (Calluna vulgaris) 47. Mezi acidofyty nepatří a) metlička křivolaká b) lomikámen latnatý c) kostřava ovčí d) bika hajní 48. Na jarním aspektu nížinného lužního lesa se může podílet: a) křivatec žlutý b) kosatec žlutý c) kýchavice Lobelova d) devětsil lékařský 49. Mezi biotopy s vysokou zásobou živin v půdě lze zařadit: a. rostou suchomilné acidofyty jako kostřava ovþí (Festuca ovina), jestřábník chlupáþek ( Hieracium pilosella ), pavinec horský ( Jasione montana ) a další druhy jako třezalka teþkovaná ( Hypericum perforatum ) a mateřídouška vejþitá ( Thymus pulgeoides )

Bílá skála | Portál kulturního a přírodního dědictví Kraje

Nejdůležitější abiotické faktory Ostatní abiotické faktory Atmosférický tlak omezuje vertikální rozšíření živočichů se vzrůstající nadmořskou výškou atm. tlak klesá a současně se snižuje zastoupení kyslíku vertikální rozšíření teplokrevných živočichů je omezeno zhruba nadmořskou výškou 6 000 m adaptované lidské populace trvale žijí ve výškách. acidofyty (acidofilní rostliny) vyžadují kyselé p ůdy s pH < 6,7, do této skupiny pat ří vřesovištní rostliny. Velmi siln ě acidofilní rostliny vyžadují pH 3,5-4 (kost řava ov čí, brusnice bor ůvka), siln ě acidofilní rostliny pH 4,1-4,5 (v řesovec), acidofilní rostliny pH 4,5-5, a) acidofyty - vyžadující kyselé půdy s pH menším něž 6,7 ( vřes, kostřava ovčí, rosnatka okrouhlolistá) b) neutrofyty - rostoucí na půdách s pH 7. c) alkalofyty - rostoucí na půdách s pH větším něž 7,2 ( ostřice nízká) Hodnota pH menší než 3 a větší než 9 způsobuje poškození kořenových buněk a úhyn.

Vyžadují kyselou půdu -> jsou indikátory (ukazateli) kyselé půdy => acidofyty V současné době je většina půd kyselých díky kyselým dešťům - můžou být na zahradě Význam mechů a mechorostů

určují acidofilní trávy, tedy acidofyty (Chytrý et al. 2001), druhy vyţadující nebo snášející kyselý substrát (Kubát et al. 2002). Jsou to statnější vytrvalé traviny, jako je psineček obecný, Agrostis capillaris, psineček tuhý, Agrostis vinealis, metlička křivolaká, Avenella flexuosa Halofyty = rostliny, adaptované na vyšší konc. solí, slanomilné; solnička přímořská. Halofyt. , slanomilná rostlina; tzv. obligátní halofyt roste jen na.

Dominující petrofyty jsou doprovázeny acidofyty s širokou ekologickou amplitudou (např. metlička křivolaká - Avenella flexuosa) mezofilními druhy lesů a křovin (např. lipnice hajní - Poa nemoralis) a někdy i druhy suchých trávníků (např. česnek šerý horský - Allium senescens subsp. montanum) Jsou to obligátní acidofyty (vázané na kyselé podklady), které mají pH 4,0 - 6,1. Na lokalitách ho můžeme nalézt společně s mnoha vzácnými druhy mechů, rašeliníků, ostřic, suchopýrů, prstnatců, anebo třeba třtinou rákosní, klikvou bahenní, rosnatkou okrouhlolistou, sedmikvítkem evroym atd Ekologie rostlin a hub. Základní pojmy: rostlinná ekologie = zkoumání vztahů mezi rostlinami a prostředím a vztahů rostlin mezi sebou biotop = životní prostor každého jedince, který žije na určitém místě, které mu poskytuje podmínky existence stanoviště = topograficky vymezený biotop určitého organismu populace = soubor jednotlivých organismů téhož druhu. Fyziologie rostlin - výživa, pohyby, růst a vývoj Heterotrofní výživa Normálněautotrofní - primární producenti - kyslík, biomasaU rostlin jde o odvozený znak !Smíšený typ výživy =mixotrofieSaprofyté Z odumřelých zbytků rostlin a živočichů Pouze u nižších rostlin

několika dalšími acidofyty. Pouze na extrémních stanovištích v borech je místy výrazněji vyvinuto mechové a lišejníkové patro. Z významnějších rostlinných druhů se v rezervaci vyskytuje psamofilní druh kolenec Morisonův (Spergula morisonii) a horský prvek sedmikvítek evroý (Trientalis europaea) serpentinofyty, acidofyty, kalcifyty, psamofyty, chasmofyty, torfofyty, nitrofyty atd., lze odkázat na p řílohu, kde m ůže být uveden p ůdní rozbor z lokalit s výskytem druhu ) 1.3.6 Biotické faktory Zhodno ťte význam existujících mezidruhových vazeb pro daný druh ( herbivo ři a paraziti, choroby, mykorrhiza aj.. acidofyty (pH pod 6,7, borůvka, vřesoviště), neutrofyty (6,7 - 7,2, většina rostlin) a alkalofyty (nad 7,2, kapradí). Nitrofyty - rostliny náročné na množství dusíku v půdě. Biotické faktory Způsob a příjem potravy - biofágy (živá potrava, zoofágové a fytofágové) a nekrofágy (mrtvá, rozkládající se potrava) (acidofyty) často najdeme na nezpevněných píscích (psamofyty). Rostlina může být zároveň psychrofilní a kalcifilní. Možné jsou samozřejmě i další kombinace. Některé rostliny snášejí široké spektrum abiotických podmínek - mají širokou ekologicko dále zde rostou suchomilné acidofyty jako kostřava ovčí (Festuca ovina ), jestřábník chlupáček ( Hieracium pilosella ), pavinec horský (Jasione montana ) a další druhy jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum ) a mateřídouška vejčitá (Thymus pulgeoides). I d

Mezofyty – Wikipedie

Bio - Masaryk Universit

A) Acidofyty, což jsou rostliny kyselých půd. Kyselé půdy jsou např. v rašeliništích, nebo v jehličnatém lese. Příkladem těchto rostlin je borůvka, která přeci roste v jeličnatých lesích. B) Neutrofyty, což jsou rostliny neutrálních půd. Patří sem většina našeich rostlin. C) Alkalofyty, což jsou rostliny. Na skalách roste vřes obecný (Calluna vulgaris) spolu s typickými acidofyty, k nimž patří např. trojzubec poléhavý (Sieglingia decumbens), psineček tuhý (Agrostis vinealis) a smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum). Stinné stěny skal porůstá osladič obecný (Polypodium vulgare) · acidofyty (acidofilní rostliny) vyžadují kyselé půdy s pH < 6,7, do této skupiny patří vřesovištní rostliny . Velmi silně acidofilní rostliny vyžadují pH 3,5-4 (kostřava ovčí, brusnice borůvka), silně acidofilní rostliny pH 4,1-4,5 (vřesovec), acidofilní rostliny pH 4,5-5,4 (lupina) a slabě acidofilní rostliny pH 5,5.

lesní acidofyty (Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris dilatata), druhy. kyselých jedlobučin (Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella) a. vlhkomilné druhy s menšími nároky na živiny (Equisetum sylvaticum). Typicky se. objevují rašeliníky (Sphagnum), Polytrichum formosum, P. commune a Dicranum sp. div Podle pH : Acidofyty;Neutrofyty; Alkalofyty Horní hranice lesa : hranice, kde les přestává být souvislý, Horní hranice stromová : hranice, kde už nerostou stromy vyšší jak 5m. Hranice lesa : edafická, klimatická, orografická a uměl acidofyty. rostliny snášející kyselé půdy. alkalofyty. rostliny vyžadují zásadité půdy. halofobní rostliny. rostliny, které nesnášejí vysoké zasolení půdního roztoku. halofytní rostliny. sou rostliny snášející vysoké zasolení půdy či vody. zygota suchých trávníků se širší ekologickou amplitudou a acidofyty. Pravidelně bývají zastoupeny také mechy a v místech s rozvolněným bylinným patrem i lišejníky. V porostech jsou zastoupeny druhy čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) -u lokality Na Horách se jedná o vstavačkukačku (Orchis morio) v hustotěnejméně20 jedincůn a PO Soutok-Tvrdonicko. Obsah: Úvod 2. Seznam předmětů ochrany 5. Obecné zásady hospodaření 17. Popis navrhovaných opatření po jednotlivých lokalitách 2

Český zahrádkářsky svaz, z

V xerotermní flóře jsou četné acidofyty migroelementu západního, k němuž náleží rozchodník skalní (Sedum reflexum), penízek chlumní (Thlaspi montanum) i východního, jako křivatec český (Gagea bohemica). Řada termofytů s panonskou tendencí zde vyznívá, jako koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sesel sivý (Seseli. Katalog biotopù - biomonitoring.c převažují acidofyty nebo druhy se širokou ekologickou amplitudou. Floristický seznam druh ů je sou částí přílohy T3 (Vacková 2004). Na území nebyl prokázán výskyt zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin podle Vyhlášky č. 395/92 Sb nalezneme nap říklad m ělce ko řenící acidofyty ( Drosera rotundifolia ) a kalcikolní cévnaté rostliny (nap ř. Carex davalliana, Eriophorum latifolium, Parnassia palustris ). Nižší až st řední koncentraci minerál ů zastupují mírn ě bohatá rašeliništ ě a rašelinné louky (moderately ric (Vacci ni um myrtillus), šťavel kyselý ( Oxalis acetasella) a některé další acidofyty. Horské (Klimaxové) smrčiny navazovaly ve vyšších horských polohách na porosty bučin. Charakter stromového patra jednoznačně určuje smrk (Picea abies), obvyklo

Cyperus fuscus a Chenopodium glaucum, naopak mizí acidofyty jako Coleanthus subtilis (Hejný 1960, Pietsch & Müller-Stoll 1968, Hejný et al. 1982, Müller-Stoll & Pietsch 1985.. Tyto náznaky lze objevit především v podrostu (běžné acidofyty, Ranunculus nemorosus, Erica herbacea). Jako degradační prvek je naopak nutné hodnotit plošný výskyt druhu Holcus mollis. Cenologická specifikace těchto typů porostů není možná. Uvedenou výjimku tvoří břehové porosty Sázku v údolí podél hranice ve směru. 6. Acidofilní jedliny představují lokální variantu acidofilních bučin, v nichž acidofyty jedno­ značně převládají nad prvky bukových a jedlobukových lesú. 7. Smrkové jedliny - konstruované společenstvo v téměř bezlesých polohách pod úpatí

Základy ekologie, BI - Biologie - - unium

Výskyt je roztroušený po celé republice. Na chudých půdách dominují acidofyty, které na mezotrofních a eutrofních půdách ustupují. V bylinném patře chybí druhy dubohabřin, bučin a suťových lesů. Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole. Další informace na této stránce Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Kotlářská 2, 611 37 Brno tel. 549491439, fax 549498331 vslezak@sci.muni.c

Bio - is.muni.c

Náročnější druhy tolitových doubrav jako tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria).nebo kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) chybějí, zato jsou hojněji zastoupeny acidofyty jako bika bělavá (Luzula luzuloides), metlice křivolaká (Deschampsiaflexuosa) a vřes obyčejný (Calluna vulgaris) Randuška,D., Vorel, J., Plíva, K. - Fytocenológia a lesnícka typológia. 2. ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ, CENOLOGICKÉ A GEOBIOCENOLOGICKÉ JEDNOTKY, VAZBY A VZTAH PDF | On Jan 1, 2004, Valachovič published Spoločenstvá lemov na Borskej nížine - príklad edaficky vyvolanej variability. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Projekty - Regionální muzeum K

Půda a výživa - MENDEL

Rozbory - Správa CHKO Kokořínsk a flóra druhově chudá, žijí zde jen acidofilní druhy živočichů a rostou rostliny acidofyty (např. vřesy, borůvky, mechy) preferující pH nižší než 6,7. Většina našich rostlin (neutrofyty) a živočichů (neutrofilní) potřebují pH 6,8 - 7,2, tedy neutrální. Alkalické (zásadité) půdy maj Acidofilní rostliny neboli acidofyty jsou rostliny vyžadující nebo snášející kyselé půdy o pH v rozmezí 3-6,4. Nový!!: Sukulent a Acidofilní rostliny · Vidět víc » Adénie. Gigantická nadzemní stonková hlíza ''Adenia globosa'' Adénie (Adenia) je rod rostlin z čeledi mučenkovité. Nový!!: Sukulent a Adénie · Vidět. jsou v lese borovice černé i acidofyty (Avenella flexuosa a Festuca ovina) a zmlazený dub zimní (Quercus petraea), zde je možný lesnický převod na kyselou doubravu. Hodnocení: Péči o.

 • Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie.
 • Cesta k anorexii.
 • Acer notebook wikipedia.
 • Barvy schmiedeeisen.
 • Rhodesie rostlina.
 • Lebka anglicky.
 • Amadeus kostýmy.
 • Zjisteni gastrinu v krvi.
 • Zateplení kamenného domu zevnitř.
 • Kolaudace domu.
 • Pepřové spreje olomouc.
 • Ruská mafie název.
 • Tom neuwirth 2017.
 • Čsn 33 2000 4 42 ed 2.
 • Alice in chains down in a whole.
 • Zimní pneu 215/55 r16.
 • Lapis lazuli znamení.
 • Cewe fotokniha doba dodání.
 • Zastínění pergoly.
 • Technické kreslení základy.
 • Sardinky v oleji.
 • Anne marie duff.
 • Žádost o vydání výjezdní doložky.
 • Výrobní režie výpočet.
 • Zoot brno nové sady.
 • Wrestling video.
 • Galileo gds.
 • Maybach exelero cena.
 • Poplatky bance účtování.
 • Katniss everdeen wikipedie.
 • Motoškola praha.
 • Půlič tablet dr max.
 • Test dodge challenger.
 • Colafit pilulka.
 • Weedle.
 • Obrázky malované pastelem.
 • Hra koncept recenze.
 • Heat fit zlin.
 • Atgames sega mega drive classic.
 • Ubytování kokořínsko apartmány.
 • Husa kanadská.